رباعی شمارهٔ ۲۲

سعدی / مواعظ / رباعیات

نه هر که طراز جامه بر دوش کند
خود را ز شراب کبر مدهوش کند
بدعهد بود که یار درویشی را
در حال توانگری فراموش کند