رباعی شمارهٔ ۷۸

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

بستان رخ تو گلستان آرد بار
وصل تو حیات جاودان آرد بار
بر خاک فکن قطره‌ای از آب دو لعل
تا بوم و بر زمانه جان آرد بار