تک‌بیت شمارهٔ ۹۳۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

گر به جرم سینه صافی سنگبارانت کنند
همچو آب از بردباریها به روی خود میار