رباعی شمارهٔ ۳۴۲

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

ای ساخته گشته از تو کار دگران
من یار غم تو و تو یار دگران
من کرده کنار پر ز خون دیده
از بهر تو و تو در کنار دگران