رباعی شمارهٔ ۳۴۳

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

زلفت به رسنهاش برآورد کشان
هر جان و دلی که داشت در شهر نشان
زان پیش که دستار نگه نتوان داشت
ورز دو سه در زیر کلاهش بنشان