شمارهٔ ۹

عطار / مختارنامه / باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان

ای دل بگری بر من مسکین و مپرس
بیزاری کن ز جان شیرین و مپرس
کان خفتهٔ خاک من بخوابم آمد
گفتم: چونی گفت که میبین و مپرس