تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۰۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

کثرت و تفرقه در عالم گفتار بود
که جهانی همه یک تن شود از خاموشی