تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۰۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

سینه باغی است که گلشن شود از خاموشی
دل چراغی است که روشن شود از خاموشی