رباعی شمارهٔ ۲۳۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

دی آمدنی به حیرت از منزل خویش
امروز قراری نه به کار دل خویش
فردا شدنی به چیزی از حاصل خویش
پس من چه دهم نشان ز آب و گل خویش