رباعی شمارهٔ ۲۴

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

ای بوده مرا ز جسم و جان هیچ به دست
نابوده زبود این و آن هیچ به دست
از من طلب هیچ نمیباید کرد
زیرا که ندارم به جهان هیچ به دست