شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق

چون گِرد مه از مشک سیه مور آورد
شیرینی خط بر شکرش زور آورد
فریاد مرا زین دلِ دیوانه مزاج
کز پستهٔ او بار دگر شور آورد