رباعی شمارهٔ ۱۸۹۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

سرمستم و سرمستم و سرمست کسی
می خوردم و می خوردم و از دست کسی
همچون قدحم شکست وانگه پرکرد
آخر ز گزاف نیست اشکست کسی