شمارهٔ ۲۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

از نظر رفتی به راهت چشم حیران باز ماند
آنقدر مرغ نگه پر زد که از پرواز ماند