شمارهٔ ۲۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

تخم نیکی را زمین پاک، اکسیر بقاست
قطره آبی که نوشد تیغ، جوهر می شود