شمارهٔ ۱۸۱ - هم در هجای معجزی شاعر

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

معجز معجزی پدید آمد
چون فرورید قوم او پسری
بی‌نهادی پلید و پر هوسی
بی‌زمانی دراز و بی‌خبری
هم ازو بود و از کفایت او
که بهر کار دارد او هنری