شمارهٔ ۱۸۰

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

چون به ملک اندر بر آرد گردی از مردان مرد
داد او را تاج و تخت و ملک عالم بر سری
تا از او فرزند زاید در جهان و وادهد
در مصاف اندر حسام و در نماز انگشتری