شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب چهلم: در ناز و بیوفائی معشوق

گر از تو مرا کفر و اگر ایمان است
چون از تو به من رسد مرا یکسان است
آن دوستییی کز تو مرا در جان است
گر نیست چنانکه بود صد چندان است