شمارهٔ ۱۰

عطار / مختارنامه / باب چهلم: در ناز و بیوفائی معشوق

آن کس که ترا عزیزتر ازجان دید
مینتواند ترا کنون آسان دید
تو چشم منی گرت نبینم شاید
زان روی که چشم خویش را نتوان دید