شمارهٔ ۳۰

عطار / مختارنامه / باب سیزدهم: در ذمِّ مردمِ ب‍یحوصله و معانی که تعلّق به

هر کس که ز زلف تو ندارد تابی
از چشمهٔ خضر تو نیابد آبی
گر خود همه بیدارترین کس باشد
حقا که ز بیداری او به خوابی