شمارهٔ ۲۹

عطار / مختارنامه / باب سیزدهم: در ذمِّ مردمِ ب‍یحوصله و معانی که تعلّق به

هر روز ره عشق تو از سر گیرم
هر شب ز غم تو ماتمی درگیرم
نه زهرهٔ آنکه دل نهم بر چو تویی
نه طاقت آنکه دل ز تو برگیرم