تک‌بیت شمارهٔ ۸۳۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هر جلوه‌ای که دیده‌ام از سروقامتی
چون مصرع بلند ز یادم نمی‌رود