تک‌بیت شمارهٔ ۸۳۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هیچ کس عقده‌ای از کار جهان باز نکرد
هر که آمد گرهی چند برین کار افزود