شمارهٔ ۵۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

جانا گل بین جامهٔ چاک آورده
وز غنچه صباش بر مغاک آورده
می خور که صبا بسی وزد بی من و تو
ما زیر کفن روی به خاک آورده