شمارهٔ ۵۴

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

آن لحظه که از اجل گریزان گردیم
چون برگ ز شاخ عمر ریزان گردیم
عالم ز نشاط دل به غربال کنید
زان پیش که خاکِ خاک بیزان گردیم