شمارهٔ ۷۹

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

میپنداری که حق هویدا گردد
یا پنهانیست کاشکارا گردد
چون پیدا اوست و غیر او پیدا نیست
چون غیری نیست بر که پیدا گردد