شمارهٔ ۷۸

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

بنگر بنگر، ای دل! اگر مرد رهی
تا تو ز حجاب هر دو عالم برهی
این شعبدهٔ لطیف را بر چه نهی
هم حقّه از او پُر است و هم حقّه تهی