رباعی شمارهٔ ۲۶۹

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

ای جاه تو چون سماک و عالم چو سمک
یک شقه ز نوبتی جاه تو فلک
یک چند ترا رکاب بر دست ملوک
یک چند ترا غاشیه بر دوش ملک