رباعی شمارهٔ ۲۷۰

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

زین رنگ برآوردن بر فور فلک
خون شد دلم و نیافتم غور فلک
در جمله گزیر نیست از جور فلک
تا رخت برون نبردی از دور فلک