رباعی شمارهٔ ۱۵۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

ما را به سرای وصل خویش آری تو
بر ما ز لب لعل شکر باری تو
پس پرده ز روی خویش برداری تو
عاشق نشویم، پس چه پنداری تو؟