شمارهٔ ۱۱۴

به نوبهاران بستای ابر گریان را
که از گریستن اوست این زمین خندان