شمارهٔ ۱۱۵

به آتش درون بر مثال سمندر
به آب اندرون بر مثال نهنگان