رباعی شمارهٔ ۱۰۳

ز افسانه گری ای دل دانش نشناس
پیوسته قرین شک، ندیم وسواس
تا تو تهی از عقل و پر از پنداری
فربه نه‏ای، از فریب داری آماس