رباعی شمارهٔ ۱۰۴

هان ای دل بد زهره ز شمشیر مترس
بفشار قدم، ز حملۀ شیر مترس
در ساحت این زمانۀ عاریتی
ز اقبال مشو شاد و ز ادبیر مترس