رباعی شمارهٔ ۱۳۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

دل در طلب دنیی دون هیچ منه
بر دل غم او کم و فزون هیچ منه
خواهی که به بارگاه شاهی برسی
از کوی طلب پای برون هیچ منه