سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند

سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند
کلهٔ جم به گدای سر راهی بخشند
در ره عشق فلان ابن فلان چیزی نسیت
ید بیضای کلیمی به سیاهی بخشند
گاه شاهی به جگر گوشهٔ سلطان ندهند
گاه باشد که بزندانی چاهی بخشند
فقر را نیز جهانبان و جهانگیر کنند
که به این راه نشین تیغ نگاهی بخشند
عشق پامال خرد گشت و جهان دیگر شد
بود آیا که مرا رخصت آهی بخشند
بررسی آماری سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند - سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بخشند، فلان، گاه، عشق می باشند. اقبال لاهوری از کلمه بخشند ۶ بار ، فلان ۲ بار ، گاه ۲ بار ، عشق ۲ بار در سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند - سطوت از کوه ستانند و بکاهی بخشند استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بخشند 6
فلان 2
گاه 2
عشق 2