شمارهٔ ۱۳۳

نیست از من عجب که: گستاخم
که تو کردی باولم دسته