شمارهٔ ۱۳۲

هفت سالار، کندرین فلکند
همه گرد آمدند در دو و داه