رباعی شمارهٔ ۸۰

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

صدرا، دل دشمن تو در درد بماند
بدخواه تو با رنگ رخ زرد بماند
خصم تو ندیدیم که ماند بسیار
هرگز مگر این خصم که در نرد بماند