رباعی شمارهٔ ۸۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

دلها همه از شرح جمالت مستند
نادیده ترا به مهر پیمان بستند
گر بگشایی دو زلف جانها بردند
ور بنمایی دو رخ ز غمها رستند