رباعی شمارهٔ ۵۱

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

صد را، رخت از هیچ الم زرد مباد!
بر روی تو از هیچ غمی گرد مباد!
دردیست بزرگ مرگ فرزند عزیز
بر جان عزیزت دگر این درد مباد!