رباعی شمارهٔ ۳۵

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

خورشید به زیر دام معشوقهٔ ماست
مه با همه حسن نام معشوقهٔ ماست
امروز جهان به کام معشوقهٔ ماست
عالم همه بانگ و نام معشوقهٔ ماست