رباعی شمارهٔ ۱۹۰۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عاینت حمامة تحاکی حالی
تبکی و تصیح فوق غصن عالی
او ناله همی‌کرد و منش می‌گفتم
می‌نال بر این پرده که خوش می‌نالی