رباعی شمارهٔ ۱۹۰۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عشق آن نبود که هر زمان برخیزی
وز زیر دو پای خویش گردانگیزی
عشق آن باشد که چون درآئی به سماع
جان در بازی وز دو جهان برخیزی