تک‌بیت شمارهٔ ۹۸۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت
هر طفل نی سوار کند تازیانه‌اش