تک‌بیت شمارهٔ ۹۸۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چون تاک اگرچه پای ادب کج نهاده‌ایم
ما رابه ریزش مژهٔ اشکبار بخش