شمارهٔ ۱۹

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

عمری به طلب در همه راهی گشتیم
با شخصِ چو کوه، همچو کاهی گشتیم
از خانه برون رفته گدایی بودیم
با خانه شدیم و پادشاهی گشتیم