شمارهٔ ۲۰

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

روزی دو سه خانه در عدم باید داشت
روزی دو سه دروجود هم باید داشت
اکنون ز وجود و از عدم آزادیم
ما ما گشتیم از که غم باید داشت