رباعی شمارهٔ ۴۱۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

پرسی که ز بهر مجلس افروختنی
در عشق چه لفظهاست بردوختنی
ای بی خبر از سوخته و سوختنی
عشق آمدنی بود نه اندوختنی