رباعی شمارهٔ ۴۰۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای آنکه مرا به جای عقل و جانی
با لذت علم و قوت و ایمانی
از دوستی تو زنده گردد دانی
گر نام تو بر خاک سنایی خوانی