رباعی شمارهٔ ۱۷۵۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئی
وی آینهٔ جمال شاهی که توئی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی